Kiemelt munkák

Adózási ügyekben:

jogi képviselet, tanácsadás (főként: ÁFA, SzJA, Regisztrációs adó)

APEH/NAV ÁFA megállapítása elleni perekben képviselet a Fővárosi Törvényszék/Bíróság, a Kúria/Legfelsőbb Bíróság és Megyei Bíróságok/Törvényszékek előtt (az adóhatósági határozatokban megállapított értékek az 50millió forintot meghaladóak voltak, de 3millió forint értékű adóperekben is eljárt és jelenleg is eljár a Dr Szepesi Ügyvédi Iroda)

Adóhatóság előtti képviseletet elláttunk és ellátunk az ország teljes területén, EU államok adóhatóságai előtti képviseletet a tagállamok szabályainak megfelelően végzünk

Az ún vagyonosodási vizsgálatokban is (ideértve a kapcsolódó EHO vizsgálatokat is) kifejezetten szerencsésnek tartjuk már az adóhatóság vizsgálatának megkezdésekor hozzáértő jogi képviselettel való eljárást, melyben ügyfeleink rendelkezésére állunk

Adócsalás és más gazdasági, pénzügyi bűncselekmények elkövetése miatti büntető-eljárásban védelem teljesítését vállajuk függetlenül a vádhatóság, bíróság helyétől

Az utóbbi időszakban szaporodó helyi adókra vonatkozó ellenőrzések eljárásaiban is teljesítünk képviseletet az ország egész területén

Polgári jog:

Gazdasági, pénzügyi területen:

Számadásra, elszámolásra kötelezés faktoring szerződésekkel kombinált áruszállítások miatt keletkezett tartozások érvényesítése érdekében (ügyfeleink érdekei alapján törekszünk a peres eljárás során történt békés megegyezésre);

Hitel-követelésekhez kapcsolódó kezesi felelősség érvényesítését éppúgy, mint e felelősség alapján való érvényesítés jognak megfelelő elutasításában képviseletet és másodlagosan tanácsadást is teljesít a Dr Szepesi Ügyvédi Iroda

Bírósági végrehajtási ügyekben az adós vagy a kötelezett érdekében történő teljes körű képviselet

Felszámolás elrendelése iránti eljárásokban adósok képviselete

Kötelmi jog területén:

Szerződések érvénytelensége vagy részleges semmissége (mint kifejezetten fontos tény) megállapítása iránti eljárásokban képviselet

Kártérítési ügyek vitele békés egyeztetések során és peres eljárásokban

Szerződésekből eredő követelések peres és peren kívüli érvényesítésében közreműködés

Szerződésen kívül okozott károk megtérítésében képviselet

Családjog:

Válóperes eljárásokban, beleértve az ingó- és ingatlan vagyonok megosztását, gyermekek elhelyezésének és tartásának biztosítását közreműködünk

Gyámság alá helyezés iránti eljárásokban képviseljük ügyfeleinket, családtagjaikat, az érintetteket

Örökbefogadás iráti kérelmek esetében ügyfeleink érdekeinek megfelelően látjuk el a képviseletet

Az Európai Unió más tagállamaiban élő, dolgozó ügyfelek érdekeit Magyarországon képviseljük éppúgy, mint azon országban, melyben családjogi kapcsolatuk (házastárs/élettárs avagy gyermek, életvitel és más körülmény) folytán eljár avagy el kell, hogy járjon a hatóság, bíróság - ezen esetekben a jogkörrel rendelkező hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat

Munkajog:

Békés és peres képviselet a munkavállalók avagy a munkáltatók oldalán. Mind társaságok és alkalmazottaik, mind a köz alkalmazásában állók és munkáltatóik közötti jogvitákban eljárunk. Társaságok, munkáltatók munkajogi rendszeres tanácsadását örömmel teljesítjük.

Munkaügyi ellenőrzések, munkahelyi balesetek következtében keletkező ügyek peres és peren kívüli eljárásaiban képviseletet éppúgy, mint ezen ügyekkel összefüggő tanácsadást teljesítünk.

Az Európai Unió más tagállamaiban dolgozó avagy ott munkát vállalni szándékozók érdekeit Magyarországon képviseljük éppúgy, mint azon országban, melyben munkajogi kapcsolatuk folytán eljár avagy el kell, hogy járjon a hatóság, bíróság - ezen esetekben a jogkörrel rendelkező hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat.

Az Európai Unió más tagállamaiban munkát vállalni szándékozók részére tanácsadással is rendelkezésre állunk.

Büntetőjog:

Adózással, pénzügyekkel, gazdasági tevékenységgel és közlekedéssel összefüggő büncselekmények esetében az ország teljes területén védelmet teljesítünk akkor is, ha az ügyfél szabad mozgásában korlátozott.

Elektronikus cégeljárás;

Valamennyi cégeljárási ügyben (alapítás, változás - egyesülés, szétválás) eljárunk.

Külföldi tag(ok), külföldi vezető tisztségviselők érdekeit is szem előtt tartva tanácsadást teljesítünk.

Ingatlanjog:

Termőföldek és erdők tulajdonjogi jogvitája, haszonbérleti szerződésekből adódó jogviták esetében tanácsadást, egyeztetést, peres képviseletet teljesítünk azon esetekben, amikor a termőföld, erdő Magyarország területén van.

Ingatlan-átruházási szerződések készítése

Társasházak rendszeres vagy egy-egy ügyre vonatkozó képviselete

Ingatlannal kapcsolatos kártérítési ügyek

Használati, haszonélvezeti, elbirtoklási ügyek

Ingatlan-megosztási eljárások

Az Európai Unió más tagállamaiban lévő ingatlanok vonatkozásban a jogkörrel rendelkező hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat.

Közigazgatási jog:

A közigazgatási szervek (önkormányzatok, nyugdíjjal kapcsolatos eljárások, média hatóságok, víz-, gáz-, áram-szolgáltatók felügyeletét ellátó szervezetek) előtti képviseletben ügyfeleink érdekeinek megfelelő képviselet, melyeket az esetleges peres eljárásokban is teljesítünk.

Bevándorlási és állampolgársági jog:

Menekült-ügyek

Letelepedési ügyek

Bevándorlási ügyek

Munkavállalási engedély iránti ügyek

Szellemi alkotások joga:

Jogvitákban való eljárás, tanácsadás.

Szerzői és szabadalmi jogok ügyeiben képviselet, tanácsadás

Előadóművészek, hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek érdekeinek védelme

Jogdíjakhoz kapcsolódó tanácsadás, eljárás

Társasági jog:

Valamennyi cégeljárási ügyben (alapítás, változás - egyesülés, szétválás) eljárunk.

Külföldi tag(ok), külföldi vezető tisztségviselők érdekeit is szem előtt tartva tanácsadást teljesítünk.

Európai Unió joga:

Személyek szabad mozgásának biztosításával összefüggő jogok, jogérvényesítés

Áruk szabad mozgásának biztosításával összefüggő jogok, jogérvényesítés; az áruk szabad mozgását gátló adminisztratív szabályok alkalmazásának tilalmával össszefüggő ügyek

Szolgáltatások szabad mozgásának biztosításával összefüggő jogok, jogérvényesítés; a szolgáltatások szabad mozgását gátló adminisztratív szabályok alkalmazásának tilalmával össszefüggő ügyek

Pénz és tőke szabad mozgásának biztosításával összefüggő jogok, jogérvényesítés; a pénz és tőke szabad mozgását gátló adminisztratív szabályok alkalmazásának tilalmával össszefüggő ügyek

 

Nemzetközi jog:

A Lisszaboni Szerződés által biztosított jogérvényesítési utakban eljárás

Bírósági ítéletek más országokban való végrehajtásának elősegítése;

Az Európai Unió más tagállamaiban eljáró avagy eljárni köteles hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat

Nemzetközi vonatkozású ingatlan-ügyek

Nemzetközi vonatkozású családjogi ügyek

Európai Emberi Jogi Bíróság (Strassbourg) előtti képviselet

Európai Bíróság (Luxembourg) és az Európai Unió egyes intézményei előtti eljárásokban tanácsadás, képviselet

Társadalombiztosítási jog:

Külföldi egyetemek hallgatóinak teljes körű egészségügyi ellátásával összefüggő ügyek.

Az Európai Unió más tagállamaiban élő, dolgozó ügyfelek érdekeit Magyarországon képviseljük éppúgy, mint azon országban, melyben társadalombiztosítási joguk érvényesítését megalapozó kapcsolatuk (házastárs/élettárs avagy gyermek, életvitel és más körülmény) folytán eljár avagy el kell, hogy járjon a hatóság, bíróság - ezen esetekben a jogkörrel rendelkező hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat

Vámjog:

Az Európai Unió területéről származó gépjárművek regisztrációs adóval összefüggő eljárásai

Az Európai Unió vámterületén kívülről érkező árukkal kapcsolatos ügyek

Nemzetközi eljárásokban képviselet:

A Lisszaboni Szerződés által biztosított jogérvényesítési utakban eljárás

Bírósági ítéletek más országokban való végrehajtásának elősegítése;

Az Európai Unió más tagállamaiban eljáró avagy eljárni köteles hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat

Az Európai Unió tagállamaiban érvényesíthető kisösszegű (2000 Euro alatti) követelések érvényesítése iránti eljárásokban képviselet

Az Az Európai Unió tagállamaiban érvényesíthető nem kisösszegű (2000 Euro felettii) követelések érvényesítése iránti eljárásokban képviselet (a jogkörrel rendelkező hatóság, bíróság állama szerinti jog alapján végezzük munkánkat

Nemzetközi légiforgalomhoz kapcsolódó kértérítési ügyekben eljárás

Alkotmánybíróság előtti eljárások:

Bíróság előtti ügyekben indítványtétel kezdeményezésre egyedi normakontroll eljárás iránt

Alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróság előtt egyedi ügyben, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán ügyfelünknek az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be

Alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben ügyfelünk érdekében alkotmányjogi panasz előterjesztése az
Alkotmánybíróságnál ügyének érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb
döntés esetében, ha ez az ügyfél Alaptörvényben biztosított jogát sérti

Alapvető jogok biztosa előtti eljárások:

Alapvető jogok biztosa eljárásainak indítványozása az ügyfél érdekeinek védelmére

Tudományos, előadói munkák:

Osztalék-adózás Svájcban és az Európai Unió 4 tagállamában (Németország, Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Írország)

HÉA/ÁFA és a civilisztika egyes kérdéseinek, látens összeütközéseinek  feloldása az EU Bíróság értelmezésében

ÁFA Európában, a hazai jogi szabályozás és jogalkalmazás az Európai Bíróság jogértelmezésének tükrében

A polgári jog és az ÁFA/HÉA főbb kapcsolódási pontjainak értelmezési problémái

A hazai ÁFA/HÉA szabályozás, a HÉA irányelvek alapfogalmainak probléma vizsgálata az Európai Bíróság egyes kiemelt fontosságú ítéletei tükrében

A „körhinta” jelenség és a szerződési szabadság.

A tagállamok – jelen esetben Egyesült Királyság - polgári jogának és az ÁFA értelmező fogalmainak kölcsönhatása, az áru feletti tulajdonjog átszállása időpontjának hatása az ÁFA-ra az Európai Unió Bírósága értelmezésében.

A Lisszaboni Szerződés által biztosított jogérvényesítés és várható hatása a hazai ÁFA-ellenőrzésekre.

Az ún. „eltérő különös” tagállami intézkedések feltételei a hazai ÁFA ellenőrzések tükrében.

Az ÁFA levonása feltételeinek Európai Bíróság általi értelmezése, a levonási jog gyakorlása.